MENTAL OMEGA 3.0 Red Alert 2 – Soviet Mission 3 Happy Birthday

MENTAL OMEGA 3.0 Red Alert 2 – Soviet Mission 3 Happy Birthday


Hello, this is a quite old Mental Omega 3.0 Playthrough. This version is obsolete, 3.3 is currently the newest available. At the last few seconds of the video you can see Playthroughs from the newest 3.3 version on Mental Difficulty. Mental Omega 3.3 is available at mentalomega.com

7 Comments on "MENTAL OMEGA 3.0 Red Alert 2 – Soviet Mission 3 Happy Birthday"


  1. có nhiều thứ bắn xa hơn cái xe phun lửa đó,dùng máy bay bắn lính trong nhà thì sẽ không bị tổn thất,mất tiền mua,sao cái game này toàn người ngu chơi vậy,chơi thì ngu mà cứ làm clip là sao,toàn người ngu chơi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *