Viet Cong

The Cold War in Asia: Crash Course US History #38 The Cold War in Asia: Crash Course US History #38

Hi, I’m John Green, this is CrashCourse US History, and today we’re going to talk about the Cold War again. Really less about the “cold,” more about the “war.” As usual, we’re not going to focus so much on the generals and the tactics, but instead on why the wars were fought and what it…

Read More The Cold War in Asia: Crash Course US History #38

The Truth about the Vietnam War The Truth about the Vietnam War

Decades back, in late 1972, South Vietnam and the United States were winning the Vietnam War decisively by every conceivable measure. That’s not just my view. That was the view of our enemy, the North Vietnamese government officials. Victory was apparent when President Nixon ordered the U.S. Air Force to bomb industrial and military targets…

Read More The Truth about the Vietnam War

Flag and anthem of Viet Cong Flag and anthem of Viet Cong

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời. Sông núi bao nhiêu năm cắt rời. Đây Cửu Long hùng tráng, Đây Trường Sơn vinh quang. Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết…

Read More Flag and anthem of Viet Cong